Anasayfa / Genel / İris Akademi Adana Şubesi TMGD Hakkında Röportaj Verdi

 

İris Akademi Adana Şubesi TMGD hakkında Hedef2013 gazetesi muhabirlerinden Emine GÜNDÜZOĞLU,  eğitim koordinatörü Eda KILIÇ ile röportaj yaptılar. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hakkındaki soruları cevaplayan KILIÇ şunları ifade etti.

Tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla istihdam edilecek veya hizmet alınacak, yetkilendirilen gerçek kişiyi ifade eder.

Emine GÜNDÜZOĞLU: Her firmada Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı olacak. Peki danışman olabilmek için neler gerekiyor?

Eda KILIÇ: Şartlar;

a) Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak(dört yıllık fakülte mezunu olmak),

b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,

c) Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,

d) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesine sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, yapılan sınavda başarılı olmak gerekmektedir.

E.G.: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimlerini Nereden Alabilirler ?

E.K.: Tehlikeli madde güvenlik danışmanı(TMGD) eğitimi yetki belgesine sahip eğitim kuruluşlarına başvurmak gerekmektedir.

E.G.: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavına İlişkin Genel Şartlar Nelerdir?

E.K.: Sınav, sınav tarihinden en az 60 gün önce İdare’nin internet sitesinden www.tmkt.gov.tr ilan edilir.

(2) Sınavlar, İdare tarafından belirlenen tarihlerde, Bakanlıkça yapılır.

(3) TMGD sınavı yılda en az bir kez yapılır.( Şuanda senede 6 sınav yapılmaktadır)

E.G.: Sınav müracaatı

E.K.: (1) Sınavlara katılabilmek için;

a) T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancılar için pasaport örneği,

b) Yabancılar için öğrenim durumunu gösterir belgenin Türkçeye tercüme edilmiş noter onaylı sureti,

c) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesi,

ç) Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti,

d) Sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuz ile İdareye başvurulur.

E.G.: Sınava ilişkin genelşartlar

E.K.:  (1) TMGD sınavı, ADR/RID Bölüm 1.8.3’e uygun, uluslararası anlaşma ve sözleşmeler kapsamında yazılı olarak yapılır.

(2) Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gereklidir.

(3) Sınavlarda, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ilgili uluslararası sözleşme/anlaşma dokümanlarının haricinde başka dokümanların kullanımına izin verilmez. Söz konusu dokümanların güncel hallerini sınav esnasında bulundurmak adayın sorumluluğundadır. Söz konusu uluslararası mevzuat Türkçe olabileceği gibi İngilizce, Fransızca, Almanca veya Rusça olabilir. Ancak, sınav Türkçe olarak yapılır.

(4) Sınav, test veya açık uçlu sorular ile vaka çözümünden oluşur.

(5) Sınav, 13 üncü maddenin beşinci fıkrası kapsamındaki konuları içerir.

E.G.: Sınav sonuçlarının ilanı

E.K.: (1) Sınav sonuçları, sınavı takip eden en geç 15 iş günü içerisinde İdarenin internet adresinde yayımlanarak ilan edilir.

E.G.: Sınav sonuçlarına itiraz

E.K.: (1) Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının yayımlanmasına müteakip 10 iş günü içinde İdareye yazılı olarak yapılır.

E.G.: Sınavlarda başarısız olanların durumu

E.K.: (1) TMGD sınavlarında başarısız olan adaylara, bir sonraki sınav döneminden itibaren takip eden 3 sınava girme hakkı tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların TMGD eğitim programlarına yeniden katılmaları gerekir.

(2) Girilecek her sınav için sınav ücretinin ödenmesi gerekir.

(3) Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez.

E.G.: İl genelinde Sınav Başarı oranı nedir?  

E.K.: Adana’da 17 adet, Hatay’da 23 adet, tüm Türkiye’de 1508 adet TMGD Danışmanı bulunmaktadır. Tüm Türkiye’de sınav Başarı oranı %23 civarındadır.

E.G.: Hangi İşletmeler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Bulundurmalıdır?

E.K.: Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerinde çalışabilir. Ayrıca, miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmelerde çalışabilir.

Ulaştırma Bakanlığı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almış ve alması gereken firmalardan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğu 01 Temmuz 2015 tarihinde başlamış bulunmaktadır. Haziran 2015 tarihine kadar yaklaşık 16 bin işletme Tehlikeli madde faaliyet belgesini almış olup halen TMFB belgeleri düzenlenmeye devam etmektedir. Haziran 2015 tarihine kadar da TMGD sınavlarında yaklaşık 2 bin kişi TMGD olmuştur. (Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alan firmaların listesine  e-devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.)
TMFB alan işletmelerin yaklaşık ½ sine “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” Geçici 2 inci maddesi ile de bazı faaliyet türlerine 01/01/2018 tarihine kadar geçici bir muafiyet sağlanmıştır. Bunun için TMFB alan firmaların yaklaşık 10 bini Temmuz 2015 itibariyle TMGD istihdam etme veya danışmanlık almak zorundadır. Her TMGD 5 hakkını kullanamayacağından dolayı hali hazırda mevcut TMGD sayısı yeterli olmayacaktır

E.G.: Yeni adını duyuran bu meslek bir çok işsize iş imkanı sağlayabilecek mi sektörde ne kadar açık var?

E.K.: TMFB alan firma sayısının artması ve 2018 de muafiyetlikleri olan taşımacıların ve perakende satışı yapan akaryakıt, LPG istasyonlarının TMGD bulundurma zorunluluğunun başlamasıyla Türkiye’deki TMGD ihtiyacı 18500  kişiye ulaşacaktır..

E.G.: Bir Danışman Ne kadar ücret alıyor?

E.K.: Aylık 15 bin-20 bin TL’yi buluyor

E.G.: İşinden memnun olanlar ve işe devam etmek isteyenler için  belirli şartlar var mı?

E.K.: Hayır yok.

E.G.: TMGD EĞİTİMİ İÇİN  NEDEN İRİS AKADEMİ (BEMER TMGD) ?

E.K.: Çünkü;

1) TMGD Kursiyerlerine Uygulamalı Yangın Eğitimi Ücretsiz;

13 Ocak 2015 in Haber TMGD hakkında Tebliğin 15. Maddesinin (sınav müracaatı) uygulanmasıyla ilgili olarak, Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı tarafından 18 Ekim 2014’te ve  13 Aralık 2014’te yapılan TMGD sınavında başarılı olarak TMGD sertifikası almaya hak kazananlar, Yetkili Yangın Söndürme Merkezi tarafından düzenlenecek Uygulamalı Yangın Eğitimi sertifikasını TMGD belgesi almak için başvuru esnasında ibraz edeceklerdir.İl Belediye Başkanlıklarına bağlı İtfaiye Müdürlüklerinin, YÖK’e bağlı üniversitelerin düzenlediği kurslar ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin temel yangın eğitimi konusunda yetkilendirdiği özel eğitim kuruluşlarınca yapılacak uygulamalı yangın eğitimleri sonucunda düzenlenecek “yangın eğitim belgelerinin” TMGD sertifikasını almak için geçerli sayılacağı , Bakanlığın ilgili yazısı ile belirtilmiştir.
Bu kapsamda, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile İris Akademi aracılığıyla 320 TL ‘ lik bu  Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitimlerini kursiyerlerimize hem ücretsiz hem de zahmetsiz olarak veriyoruz.

2) İRİS AKADEMİ (BEMER TMGD)  sahip olduğu Uzaktan Eğitim Birimi ile ülkemizde TMGD eğitiminde bir ilki gerçekleştirmiştir.

TMGD sınavı biraz “zor”. Bu yorumun sebebi Türkiye genelinde başarı oranlarının %20’yi geçmemesi.
Zira TMGD sınavı alışılagelmişin dışında bir sınav şekli. Tüm yasa tüzük yönetmelikler önünüzde açık ve  bunun her yerinden soru çıkabiliyor. Yani İş Güvenliğinden çok daha zor, çok daha  fazla ayrıntı mevcut. Daha fazla takip istiyor.  Yaklaşık 1500 sayfalık ADR anlaşması var. Bu sebeple kursiyerlerimizin daha çok tekrara ihtiyacı olmaktadır.

İşte bu gerçekten yola çıkarak, İris Akademi bünyesinde faaliyet gösteren İris Uzem (uzaktan eğitim) birimi, TMGD eğitim programının önemli aşamalarından birini teşkil etmektedir. İris Akademi kursiyerlerinin sahip olacağı bu ayrıcalık ile  kursiyerler yüz yüze eğitime ilave olarak TMGD derslerine internet ortamından da  rahatça ulaşabileceklerdir. Dersleri tekrar tekrar dinleyebileceklerdir. Ayrıca İris Uzem Çağrı Merkezi uzaktan eğitim programının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için görevli personelin eğitim süresince kursiyerlerimize bağlanıp, sorularına cevap verecek, karşılaştıkları sorunları anında çözecek donanım ve altyapıya sahiptir.

3 ) İris Akademi ailesi ile tanışma fırsatı bulan siz değerli kursiyerlerimizin de takdir edeceği gibi, eğitim kurumlarımızın fiziki ortamı ve konfor koşulları sektörde faaliyet gösteren diğer eğitim kurumları ile kıyaslanmayacak ölçüde birinci sınıf standartlara sahiptir.

4) İris Akademi kursiyerlerini sadece sınava hazırlamakla değil, büyüklüğü, kazandığı başarı ve kalitesiyle Türkiye genelinde İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi alanında sergilediği hizmet anlayışı, bilinirliği, müşteri memnuniyeti, ciddi ve kurumsal kimliği ve güvenilirliği ile eğitimin ciddi kurumların işi olduğunu kanıtlamıştır.
TMGD eğitimini bizden alıp başarıyla bitiren katılımcılarımız iş hayatlarına ,  eğitimlerini  İRİS AKADEMİ (BEMER TMGD) ‘ den almış  olmanın  ayrıcalığı ile başlayacaklardır.

E.G.: Sorularımıza içtenlikle yanıt veren İris Bemer TMGD Eğitim Koordinatörü Eda Kılıç’a teşekkür ediyoruz.
Haber metnine ulaşmak için tıklayınız.
 

Share This